Eerlijke verwerking en toestemming

Cigna doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. In het Privacybeleid is beschreven hoe Cigna alle informatie die u door het gebruik van deze website kunt verstrekken, gebruikt en beschermt.

Door uw gegevens in te dienen, stemt u in met het gebruik van die informatie zoals uiteengezet in dit beleid. Door de website verder te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met het Privacybeleid. Cigna zal indien nodig uw toestemming vragen als de gegevensverwerking bedoeld is voor andere doeleinden die niet in dit Privacybeleid zijn opgenomen.

Als we ons Privacybeleid wijzigen, plaatsen we de wijzigingen op deze pagina en plaatsen we mogelijk berichten op andere pagina's van de website, zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van mijn persoonsgegevens?

Deze website wordt beheerd door Cigna Life Insurance Company of Europe S.A.-N.V ("Cigna"), een in België geregistreerde verzekeringsmaatschappij (ondernemingsnummer 0421.437.284) met beperkte aansprakelijkheid die is toegelaten onder licentienummer 0938. Cigna is statutair gevestigd aan de Plantin en Moretuslei 309, 2140 Antwerpen, België. De bovengenoemde Cigna-rechtspersoon zal optreden als verwerkingsverantwoordelijke van alle persoonsgegevens die u via deze website verstrekt.

Voor meer informatie over Cigna of dit Privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via CGHB-Europe-Privacy@cigna.com.

Welke informatie kan Cigna over mij verzamelen?

Wij hebben onze website ontworpen om informatie vast te leggen via automatische tracking. Zo kunnen we zien welke onderwerpen u het meest interesseren. Automatische-trackinginformatie wordt verzameld door te registreren of u onze site hebt gevonden door een koppeling te volgen vanaf een andere externe site en door uw 'voetstappen' op de website te volgen. Wij gebruiken geaggregeerde cijfers om statistieken op te stellen en om trends en het gebruik van de site te volgen. Wij gebruiken de informatie ook om ervoor te zorgen dat onze technologie compatibel is met die van u.

Er wordt echter geen persoonlijk identificeerbare informatie geregistreerd als gevolg van de bovenvermelde tracking. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt. U kunt ervoor kiezen om ons geen persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval kunt u nog steeds vele delen van onze websites raadplegen en gebruiken.

Wanneer u bij ons een verzoek indient, hebben we persoonsgegevens nodig om contact met u op te nemen en uw verzoek te behandelen. Wij kunnen u vragen om uw naam, achternaam, bedrijf, telefoon, e-mailadres en land op te geven.

We kunnen ook cookies gebruiken. Raadpleeg ons cookiebeleid voor gedetailleerde informatie over ons gebruik van cookies en uw rechten en opties in verband hiermee.

Hoe gebruikt Cigna de informatie?

Wij gebruiken de persoonlijke informatie die u ons verstrekt om aan uw verzoeken te voldoen, te reageren op uw vragen over ons aanbod en u andere Cigna-producten of -diensten waarvan wij denken dat ze u misschien wel interesseren aan te bieden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij gebruiken deze informatie ook om met u te communiceren.

In verband met het gebruik van deze website kan Cigna uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en verwerken voor de volgende doeleinden:

Beheer van uw gebruik van en/of toegang tot de website;

Beheer en levering van de op de website aangeboden diensten;

Om contact met u op te nemen over zaken die verband houden met uw transacties op de website en de door u gevraagde diensten op de website, en alle vragen en/of verzoeken die u via de website of anderszins hebt ingediend; en

Voor sociale-mediamarketing (als u daar toestemming voor hebt gegeven) en digitale en conventionele marketingdoeleinden, zoals direct mailing en het sturen van berichten over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat deze mogelijk interessant voor u is (als u daar toestemming voor hebt gegeven).

In verband met de producten of diensten die u van Cigna nodig hebt, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en/of verwerken voor de volgende doeleinden:

Beheren van uw relatie met, account bij en/of polis bij Cigna;

Opslaan, hosten, reservekopieën maken (al dan niet voor noodherstel of om andere redenen) van uw persoonsgegevens, zowel binnen als buiten uw land;

Naleven van de toepasselijke wetgeving bij het beheer van uw relatie met Cigna; en

Contact met u opnemen of met u communiceren via telefoon/spraakoproep, tekstberichten, e-mail en/of post voor het beheren van uw relatie met Cigna.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere Cigna-kantoren van de Cigna-groep (buiten uw land) voor intern beheer en administratieve doeleinden. Daarnaast zullen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere kantoren van Cigna indien dat nodig is voor de uitvoering of beëindiging van onze contractuele verplichtingen jegens u of ten behoeve van u. Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven indien dat nodig is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Cigna kan uw persoonsgegevens delen met derden (externe bedrijven of personen) die zich in of buiten uw land bevinden, voor legitieme doeleinden, inclusief de volgende omstandigheden:

Vertrouwde ontvangers. Wij kunnen een beroep doen op vertrouwde bedrijven of personen om namens ons persoonsgegevens te verwerken, inclusief voor sociale-mediamarketing. Voordat we persoonsinformatie delen met derden, eisen we dat ze ermee instemmen om die informatie te verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit Privacybeleid en alle andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Juridische of beveiligingsvereisten. Wij kunnen er te goeder trouw van overtuigd zijn dat toegang, gebruik, bewaring of openbaarmaking noodzakelijk is om (a) te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving of juridische procedures; (b) de toepasselijke voorwaarden van overeenkomsten en beleid af te dwingen op deze of andere websites van de Cigna-groep; (c) fraude, beveiligingsproblemen of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of (d) bescherming te bieden tegen dreigende schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van Cigna, zijn gebruikers of het publiek zoals door de wet vereist of toegestaan.

Hoe beschermt Cigna de veiligheid en integriteit van de informatie?

Cigna neemt passende fysieke, elektronische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en beschermen. Wij gebruiken diverse beveiligingsmaatregelen, waaronder encryptie (d.w.z. versleuteling) en authenticatie waar nodig, om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij slaan uw persoonsgegevens op in systemen achter firewalls die alleen toegankelijk zijn voor een beperkt aantal personen, die elk verplicht zijn om de informatie vertrouwelijk te houden. Wij nemen ook passende maatregelen om de verzending van gevoelige persoonsgegevens van uw computer naar de computers van Cigna te beveiligen.

Werknemers, agenten en contractanten van Cigna die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht om die informatie te beschermen op een manier die in overeenstemming is met dit Privacybeleid en mogen de informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan voor het uitvoeren van de diensten die zij voor Cigna uitvoeren.

Bewaring van gegevens

Het bepalen van de termijn gedurende welke informatie moet worden bewaard, is belangrijk voor Cigna om ervoor te zorgen dat informatie niet onnodig wordt bewaard na de nuttige gebruiksduur ervan en om tegelijkertijd aan alle relevante wettelijke vereisten te voldoen. Cigna zorgt ervoor dat de juiste procedures worden geïmplementeerd om de bewaring van informatie te beheren en om informatie indien nodig te verwijderen en/of archiveren. Persoonsgegevens worden niet verwerkt als dat niet nodig is. De gegevens worden gedurende wettelijke termijnen veilig bewaard om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Na afloop van de bewaartermijnen (maximaal 10 jaar) worden persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke manier verwijderd.

Recht op gegevensbescherming

Cigna verzamelt alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze zullen worden gebruikt. Hoewel we passende maatregelen nemen om de informatie die we bewaren te controleren en bij te werken om te verzekeren dat ze accuraat, volledig en actueel is, zijn we ook afhankelijk van u om uw persoonsgegevens bij te werken of te corrigeren wanneer dat nodig is.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen en te corrigeren, evenals het recht om ze te laten verwijderen en het recht om beperkingen op te leggen aan, of bezwaar te maken tegen, de verwerking en overdraagbaarheid ervan.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Cigna op het volgende adres:

Cigna Life Insurance Company of Europe S.A.-N.V.

Functionaris voor gegevensbescherming / Cigna

Email: CGHB-EU-Privacy@Cigna.com

Adres: Plantin en Moretuslei 309, 2140 Antwerpen, België.

Als u van mening bent dat uw rechten worden geschonden, kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteiten. U hebt het recht om een klacht over gegevensbeschermingskwesties in te dienen via de lokale toezichthouder voor gegevensbescherming of toezichthoudende autoriteit. De Belgische gegevensbeschermingsautoriteit is de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (http://www.privacycommission.be/nl), die gevestigd is aan de Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (België).