Door gebruik te maken van de websites van Cigna of van producten, software, mobiele applicaties of andere elektronische of webgebaseerde diensten van Cigna (gezamenlijk de 'Dienst'), gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen. Verdere toegang tot of verder gebruik van de Dienst geldt als een aanvaarding van deze wettelijke bepalingen.

Deze website wordt beheerd door Cigna Life Insurance Company of Europe S.A.-N.V ("Cigna"), een in België geregistreerde verzekeringsmaatschappij (ondernemingsnummer 0421.437.284) met beperkte aansprakelijkheid die is toegelaten onder licentienummer 0938. Cigna is statutair gevestigd aan de Plantin en Moretuslei 309, 2140 Antwerpen, België.

Voor meer informatie over Cigna of deze wettelijke bepalingen kunt u contact opnemen met Cigna. Zie hiervoor de contactgegevens onder 'Contact'.

Alle informatie, met inbegrip van elke koppeling naar andere sites en inhoud op gekoppelde sites, wordt aangeboden 'zoals ze is' (‘as is’) en zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garanties, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Vanwege de aard van het internet garandeert Cigna niet dat de Dienst ononderbroken of storingsvrij toegankelijk zal zijn. Cigna geeft geen garanties en doet geen uitspraken over het nut of de verwachte resultaten van de in de Dienst opgenomen informatie.

Gezondheidsinformatie

De gezondheidsinformatie in de Dienst wordt door Cigna uitsluitend ter informatie verstrekt als een openbare dienst ter bevordering van de gezondheid van de consument. De informatie is niet bedoeld om gepersonaliseerd medisch advies te geven. De informatie vormt geen medisch advies en is niet bedoeld als vervanging van de goede medische zorg die door een arts wordt verstrekt. Cigna aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor omstandigheden die voortkomen uit het gebruik, het misbruik, de interpretatie of de toepassing van in de Dienst verstrekte informatie. Raadpleeg altijd uw arts voor de juiste onderzoeken, behandelingen, tests en aanbevelingen voor zorg. Vertrouw niet op informatie op deze site voor zelfdiagnose.

Toekomstgerichte verklaringen

De Dienst kan van tijd tot tijd toekomstgerichte verklaringen bevatten die informatie behandelen over financiële vooruitzichten, plannen en doelstellingen van het management voor toekomstige operaties, economische omstandigheden, trends en bekende onzekerheden. Cigna waarschuwt de lezer dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die Cigna verwacht, afhankelijk van de uitkomst van bepaalde factoren. In sommige gevallen beschrijft Cigna onzekerheden bij de verstrekking van toekomstgerichte verklaringen. Sommige factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van Cigna wezenlijk verschillen van toekomstgerichte verklaringen ('Risicofactoren') zijn vermeld in het meest recente Form 10-K of Form 10-Q dat Cigna bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ('SEC') heeft ingediend.

Cigna neemt geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen omtrent de Dienst te corrigeren of bij te werken. Cigna waarschuwt de lezer er ook voor dat de lijst met risicofactoren die is opgenomen in het meest recente Form 10-K of Form 10-Q dat Cigna bij de SEC heeft ingediend, kan worden gewijzigd door later bij de SEC ingediende documenten, zoals Form 8-K en 'proxy statements' (beschrijvingsbrieven bij aankondiging van een aandeelhoudersvergadering). Cigna zal de risicofactoren die zijn vermeld in een door Cigna bij de SEC ingediend document niet bijwerken vóór de volgende aangifte bij de SEC. Het is mogelijk dat de lijst met risicofactoren in een van de SEC-aangiften van Cigna niet volledig is en alleen relevant is vanaf de datum van indiening bij de SEC.

Koppelingen naar andere sites

Tijdens het gebruik van de Dienst kunt u bepaalde websites of inhoud openen die niet aan Cigna toebehoren. Cigna verifieert, controleert of onderschrijft de inhoud en nauwkeurigheid van websites of andere materialen die niet aan Cigna toebehoren niet, en is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud en nauwkeurigheid ervan. Andere internetsites kunnen onbewerkt, seksueel expliciet, gewelddadig, racistisch of andere soorten materiaal bevatten dat voor u aanstootgevend kan zijn. Uw toegang tot websites en inhoud die niet aan Cigna toebehoren, is op eigen risico.

Virussen, wormen, gebruik van bestanden

Cigna kan niet garanderen en garandeert niet dat bestanden die via de Dienst kunnen worden gedownload vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die besmettelijk is of schade kan aanrichten. Cigna verstrekt geen uitdrukkelijke of impliciete garanties, verklaringen of goedkeuringen van welke aard ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot eigendomsgaranties, niet-inbreukmakendheid of geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot de bestanden die via de Dienst kunnen worden gedownload. In geen geval zal Cigna jegens u of iemand anders aansprakelijk zijn voor een beslissing of actie die door u of iemand anders is genomen respectievelijk ondernomen op basis van resultaten die zijn verkregen uit het gebruik van bestanden die vanuit de Dienst zijn gedownload. Deze bestanden mogen alleen voor persoonlijk gebruik worden gedownload en/of afgedrukt. Een document of grafiek geheel of gedeeltelijk afdrukken of elektronisch reproduceren voor enige andere doeleinden dan voor persoonlijk gebruik is uitdrukkelijk verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Cigna-houder van het betreffende auteursrecht.

Handelsmerken

De Dienst bevat verwijzingen naar verschillende handelsmerken of dienstmerken. Die zijn, ongeacht of ze geregistreerd zijn, het eigendom van hun respectieve eigenaars.

De geregistreerde merken 'Cigna', het 'Tree of Life'-logo en andere Cigna-merken zijn eigendom van Cigna Intellectual Property, Inc.

'Cigna®' is een geregistreerd dienstmerk van Cigna Intellectual Property, Inc., in licentie gegeven voor gebruik door Cigna Corporation en zijn dochterondernemingen. Cigna Corporation is een houdstermaatschappij en geen verzekerings- of werkmaatschappij. Producten en diensten worden daarom uitsluitend geleverd door of via operationele dochterondernemingen en niet door Cigna Corporation.

Door Cigna aangeboden producten en diensten

De werkmaatschappijen die producten en diensten aanbieden, zijn onder meer Cigna Life Insurance Company of Europe S.A.-N.V, Cigna Europe Insurance Company S.A.-N.V, beide in België geregistreerd met hoofdkantoor aan de Plantin en Moretuslei 309, 2140 Antwerpen, België, of Cigna Global Insurance Company Limited, met geregistreerd adres te St Martin's House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, GY1 4AU. Raadpleeg uw verzekeringsdocumenten voor meer informatie over de verzekeringsentiteit die de dekking biedt. Cigna Life Insurance Company of Europe S.A.-N.V en Cigna Europe Insurance Company S.A.-N.V. staan onder prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België en onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op het gebied van consumentenbescherming. Cigna Global Insurance Company Limited staat onder toezicht en heeft een vergunning van de Guernsey Financial Services Commission voor het uitvoeren van verzekeringsactiviteiten in Guernsey.

Bepaalde producten en diensten die geen risico's inhouden, kunnen worden geleverd door niet-verzekeringsentiteiten zoals Cigna International Health Services BVBA, geregistreerd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als verzekerings- en herverzekeringsmakelaar en met statutaire zetel te Plantin en Moretuslei 309, 2140 Antwerpen, België; Cigna European Services (UK) Limited, met statutaire zetel te Chancery House, First Floor, St. Nicholas Way, Sutton, Surrey SM1 1JB; en Cigna Global Wellbeing Solutions Limited met statutaire zetel te 24 Southwark Bridge Road, London, SE1 9HF.

Productbeschrijvingen (niet beschikbaar in alle rechtsgebieden)

De productbeschrijvingen die eventueel in de Dienst worden verstrekt, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en zijn onderhevig aan wijzigingen. Sommige producten zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar. Iedereen die in een bepaald product geïnteresseerd is, dient contact op te nemen met zijn erkende agent of Cigna-verkoopvertegenwoordiger om te bepalen of het product beschikbaar is in zijn rechtsgebied en om een kopie van de toepasselijke polis- of andere plandocumenten aan te vragen voor een volledige beschrijving van het product.

Beperking van aansprakelijkheid

Door de Dienst te gebruiken, stemt u ermee in dat Cigna in geen enkele omstandigheid en krachtens geen enkele aansprakelijkheidstheorie onder internationaal recht, continentaal recht, 'common law' of gecodificeerd recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot risicoaansprakelijkheid, aansprakelijkheid op grond van nalatigheid of een onrechtmatige daad, en aansprakelijkheid op grond van het contractenrecht, octrooirecht of auteursrecht, aansprakelijk zal zijn voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst of in de Dienst verkregen informatie, goederen of diensten, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg-, incidentele of punitieve schade (zelfs indien Cigna van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld), voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht.

Minderjarigen

Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld bij de eerste toegang tot een specifieke Cigna-applicatie of -website, of een deel van een dergelijke applicatie of site, stuurt de Dienst geen inhoud door naar minderjarigen en is er geen intentie om persoonlijke informatie van minderjarigen te verzamelen.

Als u uw minderjarige kind, of een kind voor wie u wettelijke voogd bent (een 'Minderjarige'), toegang geeft tot en gebruik laat maken van de Dienst, stemt u ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor: (i) het online gedrag van die Minderjarige; (ii) het toezicht op de toegang tot en het gebruik van de Dienst door de Minderjarige; en (iii) de gevolgen van elk gebruik.

Gegevensbescherming en gebruik van cookies

In het Privacybeleid is beschreven hoe Cigna alle informatie die u door het gebruik van deze website kunt verstrekken, gebruikt en beschermt. Lees het privacybeleid voor meer informatie over hoe Cigna persoonsgegevens gebruikt en beschermt.

Cigna maakt gebruik van cookies en soortgelijke tools op de website om de prestaties van de website en de gebruikerservaring te verbeteren. Lees het cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies.

Updates van de wettelijke bepalingen

Cigna behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de Dienst en de wettelijke bepalingen. Wij raden u aan om de Dienst en deze bepalingen periodiek te controleren op updates of wijzigingen. Uw verdere toegang tot of verder gebruik van de Dienst geldt als aanvaarding van deze wettelijke bepalingen en van alle wijzigingen en de redelijkheid van deze regels voor kennisgeving van wijzigingen.